Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter
§ 1
Foreningens navn
Foreningens navn er Ministeriernes Kunstforening.

§ 2
Foreningens formål
Foreningens formål er at fremme medlemmernes interesse og kendskab til kunst og kultur, hvilket søges opnået ved dels at give medlemmerne mulighed for at erhverve kunstværker, kulturoplevelser o.l. ved lodtrækning, dels at give medlemmerne adgang til deltagelse i arrangementer.

§ 3
Foreningens medlemmer
Som medlem kan optages enhver, der er eller har været ansat i ministerier og andre statsinstitutioner.
Som medlem kan endvidere optages enhver, der er ægtefælle til eller samboende med et medlem som nævnt i 1. punkt.
Bestyrelsen kan give dispensation fra optagelseskravene i 1. og 2. punkt.

§ 4
Kontingent
Kontingentet fastlægges på den årlige generalforsamling og opkræves i løbet af de efterfølgende to måneder.

Regnskabsår
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 

§ 5
Bestyrelsen
Foreningens bestyrelse består af 5-7 medlemmer, der af generalforsamlingen vælges for 2 år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig efter valget og vælger formand og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer foruden formanden er til stede. Beslutning træffes ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

§ 6
Lodtrækning
Fordeling blandt medlemmerne af kunstværker, kulturoplevelser o.l. sker ved lodtrækning.

Ingen kan vinde mere end én gevinst ved hver lodtrækning.

Et medlem, som er i restance med kontingent, deltager ikke i lodtrækningen.

§ 7
Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april. Den indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag, cirkulation i kontorerne eller anden hensigtsmæssig bekendtgørelse.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Formanden aflægger beretning
3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg
5) Valg af to revisorer
6) Valg af suppleanter for revisorerne.
7) Eventuelt.

Desuden kan på dagsordenen optages spørgsmål på foranledning af bestyrelsen eller medlemmerne. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet, skal fremsendes skriftligt og skal være formanden i hænde senest 14 dage før ordinær generalforsamling.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske, når mindst 20 % af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af formuleret forslag til behandling. Generalforsamlingen skal i så fald finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.

§ 9
Afstemning
Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpelt flertal, idet beslutning om foreningens love dog kun kan træffes med mindst ¾ af de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

§ 10
Tegning
Bestyrelsen – og dermed foreningen – tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening.

§ 11
Foreningens opløsning
Foreningens opløsning kan kun finde sted, når en i denne anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling vedtager dette med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Midler, som foreningen ved opløsning måtte være i besiddelse af, anvendes til indkøb af kunstværker til fordeling blandt medlemmerne ved lodtrækning; denne fordeling skal være tilendebragt inden for 6 måneder efter foreningens opløsning.

Vedtaget på foreningens konstituerende generalforsamling den 5. april 1955 og ændret på generalforsamling 17. december 1959, 25. november 1964, 4. marts 1975, 7. april 1994, 29. november 1999, 29. november 2001, 17. november 2011, og på ekstraordinær generalforsamling, 13. september 2016.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *