Kunstnyt nr. 2 April 2022

KUNSTNYT

Ministeriernes Kunstforening

https://mkunst.dk/
Nr. 2 – April 2022

Generalforsamling

med efterfølgende lodtrækning

torsdag, den 28. april, kl. 17

i

Kantinen, Slotsholmsgade 12
1216 København K


Vær opmærksom på, at det kan være svært at finde parkeringsplads.

PROGRAM:

I. Generalforsamling kl. 17.00       
II. Lodtrækning Hvervegevinst, 2022Den almindelige, 2022 kl. 17.30

Der er adgang til Slotsholmsgade 12 fra kl. 16.30–17.00

Der er mulighed for at bestille mad, se mere under pkt. III

I. GENERLALFORSAMLING

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formanden aflægger beretning

3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 2021

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg

5) Valg af 2 revisorer

6) Valg af revisorsuppleanter

7) Fastsættelse af medlemsbidrag

8) Forslag fra medlemmerne

9) Dialog med medlemmerne

10) Eventuelt

Ad dagsordenen:

Pkt. 1 / Valg af dirigent

Pkt. 2 /Formanden aflægger beretning

Pkt. 3 /Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 2021

Pkt. 4 / Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg

Maien Kruuse, Hanne Bach, Helga Ejskjær og Susanne Hildebrandt kan genvælges for 2 år.


Ikke
på valg: Annette Stefani , Allan Harder og Ellen Tobias.


Pkt. 5 / Valg af 2 revisorer

På valg er: Jette Fabech-Larsen og Winnie Kirchheiner.

Pkt. 6 / Valg af revisorsuppleant

På valg er: Kim Sandgreen

Pkt. 7 / Fastsættelse af medlemsbidrag

Bestyrelsen anbefaler en forhøjelse på op til 500 kr. pr. medlem. Men det overlades til forsamlingen at afgøre, hvor meget medlemsbidraget skal udgøre. Der afholdes derfor en skriftlig afstemning blandt forsamlingen. Der skal stemmes om, hvorvidt medlemsbidraget skal være 400 kr., 425 kr., 450 kr. eller 500 kr.

Pkt. 8 / Forslag fra medlemmerne

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være foreningen i hænde senest den 13. april.
Forslag sendes til formanden, Maien Kruuse, på

Pkt. 9 / Dialog med medlemmerne

       
Pkt. 10 / Eventuelt

 

Ledige bestyrelsesposter

Der er ingen ledige bestyrelsesposter

                  

II. LODTRÆKNING

Hvervegevinst

Efter generalforsamlingen lægger vi først ud med at trække lod om årets hvervegevinst. Der trækkes lod blandt dem, som i årets løb har skaffet ét eller flere nye medlemmer.

I år er der samlet hvervet 13 nye medlemmer. Vi ved, at det har krævet en målrettet og aktiv indsats. Derfor siger vi tusind tak til alle jer, som i år har været med til at øge foreningens medlemstal.  

Årets hvervegevinst

Glasskål, unika 9 x 14cm
’Strandsten’
Kunstner: Anders Raad
www.raadglas.dk

Almindelig lodtrækning
Først herefter er der almindelig lodtrækning blandt foreningens medlemmer.
I år trækkes der lod om 20 kunstværker.

Den almindelige lodtrækning er opdelt i to trækningerFørste og anden trækning.

Første trækning – er kun for tilstedeværende medlemmer.
Anden trækning – er for alle medlemmer.

Første trækning – kun for tilstedeværende medlemmer – foregår sådan:

Først trækkes der lod om 10 gevinster blandt de tilstedeværende medlemmer. Disse gevinster er ikke udvalgt på forhånd, men indgår i den samlede gevinstpulje, dvs., at vinderne vælger mellem alle gevinster i den rækkefølge, hvori de bliver udtrukket.

Anden trækning – for alle medlemmer – foregår sådan:

Efter første trækning trækkes der lod om de 10 resterende gevinster blandt alle medlemmer. Ingen kan dog vinde mere end én gevinst under årets almindelig lodtrækning.

Først vælger de tilstedeværende vindere mellem gevinsterne i den rækkefølge, hvori de bliver udtrukket. Derefter fordeles de tilbageværende gevinster blandt de ikke-tilstedeværende vindere i den rækkefølge, hvori de er udtrukket. De ikke-tilstedeværende vindere får efterfølgende skriftlig besked om, at de har vundet og hvilken gevinst, det drejer sig om.    

Fuldmagter accepteres ikke!

Man kan ikke lade sig repræsentere som tilstedeværende ved fuldmagt. Det gælder ved både første og anden trækning.  

Betingelse for deltagelse i lodtrækningen

Deltagelse er betinget af, at kontingentet for det år, for hvilket der trækkes lod/2022, er betalt, og at betalingen har kunnet konstateres af foreningens kasserer før general-forsamlingen.

 

 

Præsentation af gevinsterne

Alle gevinster kan nu ses på hjemmesiden, https://mkunst.dk/

Gevinsterne kan desuden ses i Kantinen på dagen for generalforsamlingen, Slotsholmsgade 12, fra kl. 16.30

Vores lodordning ved lodtrækning

På generalforsamlingen 2011 blev der indført en lodordning, så vinderchancerne øges i takt med de år, hvor man ikke vinder.

Det betyder, at hvert medlem for hvert år medlemmet ikke vinder, får tildelt ét ekstra lod ved lodtrækningen på næste ordinære generalforsamling. Hvis et medlem vinder, taber medlemmets resterende lodder gyldighed.

Lodordningen omfatter den årlige lodtrækning, altså både 1. og 2. trækning.

Lodordningen trådte i kraft 2011. Det betyder, at de, der ikke vandt i 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019, 2020, 2021(i alt 11 år) vil have 11 lodder i år (2022). Og de, der ikke vinder i 2022-lodtrækningen, vil så have 12 lodder i 2023-lodtrækningen.

Frist for afhentning af gevinster

Gevinster, som ved anden trækning tilfalder ikke–tilstedeværende vindere, skal være afhentet senest to måneder efter datoen for afholdelse af årlig ordinær generalfor samling. I år er sidste frist for afhentning af gevinster således 28. juni. Efter fristens udløb overgår uafhentede gevinster til foreningens gevinstpulje for et følgende år.

Hvervekampagnen kører stadig!

Skaf et nyt medlem

og deltag i lodtrækningen om hvervegevinsten

 på dette års generalforsamling

I kan stadig nå at hverve nye medlemmer og dermed deltage i lodtrækningen om dette års hvervegevinst

Fristen udløber først den 27. april 2022, dagen før dette års generalforsamling.
Det er dog en betingelse, at det nye medlem har betalt kontingentet for 2022 (400 kr.) og at betalingen er konstateret indbetalt før dette års generalforsamling.

For hvert nyt medlem, du hverver, får du et lod i lodtrækningen. Jo flere medlemmer du skaffer, jo flere lodder får du i lodtrækningen. Dine vinderchancer forøges altså i takt med antallet af nye medlemmer, du hverver.

Nye medlemmer, der er hvervet siden sidste ordinære generalforsamling, dvs. fra og med 2. september 2021, tæller med og giver dig lod. Loddet vil som sagt kun blive tildelt, hvis det nye medlem har betalt kontingent for 2022 før dette års generalforsamling.

Sådan tilmelder du nye medlemmer:

                  

III. SPISNING

Der er mulighed for at bestille mad.

Maden består af en ”pakke” pr. person.
”Pakken” indeholder:

Dagens kage – kaffe – te – en sandwich.


Pris: 80 kr. pr. ”pakke”.

Bestilling og betaling afgives på forhånd, dog senest 20. april

Bestilling sker ved at sende en mail til Annette Stefani på mærket ”mad” samt oplysning om eget navn og antal ”pakker”

Betaling sker ved at indbetale for det antal ”pakker” á 80 kr., som man har bestilt.
Indbetaling sker på MobilePay, på 4451FU. I kommentarfeltet skrives: Mad + antal ”pakker”

Drikkevarer (vin og danskvand), kan købes til meget rimelige priser. Der vil være kander med koldt vand til fri afbenyttelse.