Kunstnyt nr 3 – juni 2023

KUNSTNYT

Ministeriernes Kunstforening

https://mkunst.dk/
Nr. 3 – Juni 2023

Kommende arrangementer
En guidet fodtur i Stjernearkitektur i Nordvest – ultimo aug.

En auktionsaften, hvor deltagerne sælger egne værker til hinanden – 13. nov.

Referat af generalforsamlingen 2023
17. april

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Formandens beretning

3) Kassererens reviderede regnskab for 2022

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer

5) Valg af 2 revisorer

6) Valg af revisorsuppleanter

7) Fastsættelse af medlemsbidrag

8) Forslag fra medlemmerne

9) Forslag fra bestyrelsen

10) Dialog med medlemmerne

11) Eventuelt

Ad dagsordenen:

Pkt. 1. Allan Harder blev valgt som dirigent og Susanne Hildebrandt som referent

Pkt. 2. Formanden aflagde beretning. Beretningen blev godkendt.

Beretningen er vedlagt som bilag.

Pkt. 3. Kassereren forelagde det reviderede regnskab for 2022. Regnskabet blev godkendt.

Regnskabet er vedlagt som bilag

Pkt. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.

Annette Stefani, Allan Harder og Ellen Tobias er på valg

Allan og Annette blev genvalgt for 2 år. Ellen Tobias frasagde sig genvalg pga. sygdom.

Et medlem af forsamlingen ville gerne lige tænke over, om hun ville stille op.


Pkt. 5.
Valg af 2 revisorer

Jette Fabech-Larsen og Winnie Kirchheiner blev begge genvalgt som revisorer.

Pkt. 6. Valg af revisorsuppleant

På valg er: Kim Sandgreen. Kim blev genvalgt

Pkt. 7. Fastsættelse af medlemsbidrag
Bestyrelsen havde foreslået, at medlemskontingentet fastsættes uændret til 450 kr. pr. medlem. Det blev godkendt.

Pkt. 8. Forslag fra medlemmerne

Der var ikke indkommet forslag.

Pkt. 9. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen ville gerne vide, om der var interesse for at afholde en auktionsaften, hvor medlemmerne ville få mulighed for at sælge egne kunstværker til andre medlemmer eller gæster.

Der var stor interesse for et sådant arrangement.

Det blev samtidig aftalt, at en sådan auktionsaften skulle afholdes mandag den 13. november i foreningshuset Sundholm 8, Sundholmsvej 8, 2300 Kbh. S

(Sundholm 8 er et kulturhus på Amager, hvor vi har meldt os ind. Her er mulighed for at ’låne’ lokaler af forskellig størrelse)   

Pkt. 10. Dialog med medlemmerne

 1. Et medlem af forsamlingen havde et ønske om flere arrangementer om formiddagen i lighed med f. eks Ældre Sagen.
  Hertil svarede formanden at, mange af vores medlemmer stadig er erhvervsaktive, og at der derfor er en lang tradition for at arrangementer ligger lige efter arbejdstid.
  Der var stemning for, at arrangementer som hovedregel skal ligge efter arbejdstid.
 • Som nævnt i formandsberetningen ville formanden gerne have en snak med forsamlingen om vores nye reminder-procedure i forbindelse med arrangementerne.
  Spørgsmålet blev diskuteret og konklusionen blev, at medlemmerne var tilfredse med at modtage en reminder, når tiden for et arrangement nærmerede sig, og at denne reminder-procedure derfor burde fortsætte.
   
 • Formanden spurgte, om der var interesse for af afholde arrangementet
  En guidet fodtur i Stjernearkitektur i Nordvest”?
  Et fikst og færdigt arrangement, som blot venter på at blive vakt til live.Der var overvejende stemning for at afholde arrangementet.

Pkt. 11. Eventuelt
             Ingen emner

Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter forsamlingen gik over til lodtrækning

Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen har på sit første møde efter den ordinære generalforsamling 2023 konstitueret sig sådan:

Formand: Maien Kruuse               Tidl. Skatteministeriet

Kasserer: Annette Stefani              Tidl. Sundheds – og Ældreministeriet

Hanne Bach                                  Tidl. Sundheds – og Ældreministeriet

Helga Ejskjær                                Københavns Kommune

Allan Harder Carlsen                     Økonomistyrelsen

Susanne Hildebrandt                     Tidl. Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet

Bente Hansen                               Tidl. Digitaliseringsstyrelsen