Kunstnyt nr. 5 November 2021

KUNSTNYT

Ministeriernes Kunstforening

https://mkunst.dk/
Nr. 5 – November 2021

Invitation til en guidet omvisning
i
Kongernes Lapidarium
 i Christian 4.s BryghusFrederiksholms Kanal 29

                            Onsdag, 17. november, kl. 16

                                                              Christian 4´s Bryghus

                                                     Kongernes Lapidarium

Christian 4.s Bryghus er en af Københavns ældste bygninger, der stammer fra 1608. Det røde murstenshus ligger i et historisk miljø på Slotsholmen med Det Kongelige Bibliotek og Københavns Havn som naboer.

Bygningen blev oprindelig opført som en del af Københavns militære befæstning. Den hvælvede stueetage står stort set som på Christian 4.s tid. Og oven over rejser sig en imponerende tagkonstruktion, hvor tømmerkonstruktioner, bjælker og stolper er fuldt synlige.

Lapidariet
I Christian 4.s Bryghus står der nu mere end 350 kongelige skulpturer fra perioden 1500- til 1700-tallet Skulpturerne har stået i de kongelige haver, pladser og slotte. Hér har de stået og kastet glans over kongemagten, indtil tidens tand truede med at udrydde dem. Siden er de alle blevet indsamlet og rykket ind i Bryghusets rustikke hvælvinger.

Så der venter os en spændende oplevelse!

Antal: Maks. 50. Gæster er velkomne
Pris
: 50 kr. for medlemmer, 100 kr. for gæster
Tilmelding: Til Maien på
Husk – at oplyse eget navn på tilmeldingen, og mærk tilmeldingen: Lap
Betaling (ved tilmelding): Mobile Pay til Maien Kruuse på 41 29 28 35.
Hvis du ikke har Mobile Pay, aftaler vi nærmere omkring betalingsmåde.
Tilmeldings- og betalingsfrist: Fredag, den 12. november
Tilmelding er bindende!

Mødested – og tid: Indgangen til Bryghuset, Frederiksholms Kanal 29, kl. 15.45

Referat af ordinær generalforsamling 2020 og 2021

Afholdt den 2. september 2021
i
Kantinen
Slotsholmsgade 12

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab (2019 og 2020)
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg
 5. Valg af 2 revisorer
 6. Valg af revisorsuppleanter
 7. Fastsættelse af medlemsbidrag
 8. Forslag fra medlemmerne
 9. Dialog med medlemmerne
 10. Eventuel
 1. Valg af dirigent
  Formanden, Maien Kruuse, bød forsamlingen velkommen og foreslog Ellen Tobias som dirigent. Der var ingen modforslag, hvorfor Ellen Tobias blev valgt som dirigent. Hun takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 • Formanden aflægger beretning

Medlemstallet
Maien oplyste, at medlemstallet har været støt dalende de senere år. Nu er vi nede på 108 medlemmer. Dét kan ikke blive ved med at gå.
Derfor slog Maien et slag for en væsentlig forøgelse af medlemstallet. Hun appellerede derfor kraftigt til medlemmerne om at gøre en effektiv indsats for at skaffe nye medlemmer.
Hun gjorde samtidig opmærksom på, at de PR-tiltag, som bestyrelsen har skabt, netop har til formål at øge interessen for at hverve nye medlemmer og ikke mindst at lette hverve-processen.

De pågældende PR-tiltag er:

 • Vores hjemmeside, mkunst.dk
 • Vores ”Pressemeddelelse”, som efterfølgende er omdøbt til: ”Et godt tilbud” (vedhæftet)
 • Vores facebook-gruppe: Ministeriernes Kunstforening
 • Hvervekampagnen
 • PR-Folder, som løbende opdateres

Bemærk, at ALLE kan blive medlem af foreningen
Det har vi også skrevet i PR-folderen.

 • Kassereren forelægger det reviderede regnskab for hhv. 2019 og 2020

Annette oplyste, at regnskaberne for hhv. 2019 og 2020 lå på skranken. Man var meget velkommen til at tage et eksemplar og stille spørgsmål, hvis man havde nogen. Regnskaberne blev godkendt.

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg

På grund af Corona blev der ikke afholdt generalforsamling i 2020. Derfor var hele bestyrelsen på valg.
Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, det vil sige: 
Allan Haarder og Annette Stefani blev valgt for 2 år.
Maien Kruuse, Hanne Bach, Susanne Hildebrandt og Helga Ejskjær blev valgt for 1 år

Der var en ledig bestyrelsespost efter Claus Kirschheiner, som vi desværre har mistet. Ellen Tobias stillede op til den ledige post og blev valgt ind for en 2-årig periode.

 • Valg af 2 revisorer

På valg var: Jette Fabech-Larsen og Winnie Kirchheiner
Begge blev genvalgt.

 • Valg af revisorsuppleanter

På valg var: Merethe Bjergager og Kim Sandgren
Begge blev genvalgt.

 • Fastsættelse af medlemsbidrag

Medlemskontingentet blev fastsat uændret til 400 kr. pr. medlem

 • Forslag fra medlemmerne
  Ingen forslag

 • Dialog med medlemmerne
  • Annette meddelte, at der var mulighed for at få en billet til Art Nordic udstillingen til ½ pris i dagene 26. – 28. november i år. I mellemtiden har vi udsendt Kunstnyt – nr. 4 – kun om Art Nordic udstillingen.
  • Maien opfordrede igen alle medlemmer til at gøre en aktiv indsats for at skaffe nye medlemmer.
  • Et medlem takkede for dét, som kunstforeningen arrangerede hen over året, ligesom hun takkede for muligheden for at få billet til ½ pris til Art Nordic udstillingen.
  • Maien nævnte et muligt samarbejde med KU´s Kunstforening, ZOOM.
  • Winnie Kirschheiner nævnte, at kunstforeningen tidligere har arrangeret kunstnere, som solgte kunstværker ved et arrangement
  • Annette nævnte, at vi – som et særligt PR-tiltag – har sendt en pressemeddelelse med info om Ministeriernes kunstforening til mange af statens institutioner. Denne pressemeddelelse bliver vedhæftet sammen med udsendelsen af næste Kunstnyt – nr. 5. Pressemeddelelsen er til fri afbenyttelse. 
  • Et medlem ønskede, at arrangementer afholdes på skiftende ugedage. Derudover blev det nævnt, at billet til gæster var for dyre.
  • Allan spurgte, om der var interesse for at komme til et foredrag om Caminoen, som han selv havde tilbagelagt på gå-ben i sommer. Der var pæn interesse for sådant et foredrag. Allan ville forsøge at arrangere foredraget i vinters løb
  • Maien spurgte, om der var interesse for at gennemføre de arrangementer, som blev aflyst pga. corona, nemlig:

En guidet gåtur i Stjerneakitektur Nordvest: Ikke den store interesse.
Atelierbesøg hos Thomas Dambo, Nordhavn (ham med troldene): Der var mange som ytrede ønske om at deltage.

 1. Evt.
  Intet

Herefter erklærede dirigenten dagsorden for udtømt og generalforsamlingen for afsluttet.

Bestyrelsens konstituering

På det første møde efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:

Maien Kruuse                                           Tidl. Skatteministeriet
Helga Ejskjær                                           Hørsholm Kommune
Annette Stefani                                        Tidl. Sundheds- og Ældreministeriet
Hanne Bach                                              Sundhedsministeriet                               
Allan Harder                                             Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet    
Susanne Hildebrandt                                Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet 
Ellen Tobias                                              Tidl. Pensionsstyrelsen/Udbetaling DK/International Pens.                                                       

           Den konstituerede bestyrelse
           Fra venstre: Annette(kasser), Helga, Hanne, Allan, Maien(formand), Ellen og Susanne


————————————-

Vedlagte bilag:
Vores ”Pressemeddelelse”, som efterfølgende er omdøbt til ”Et godt tilbud”
Regnskaberne for hhv. 2019 og 2020