Kunstnyt nr. 2 – Marts 2023

Ministeriernes Kunstforening https://mkunst.dk/

Nr. 2 – Marts 2023

Dagsorden

for generalforsamlingen 2023 med efterfølgende lodtrækning

mandag, den 17. april, kl. 17

I kantinen,

Slotsholmsgade 12 1216 København K

Vær opmærksom på, at det kan være svært at finde parkeringsplads.

PROGRAM:

I. Generalforsamling

II. Lodtrækning

– Hvervegevinst, 2023

– Den almindelige, 2023

III. Spisning

kl. 17.00 I. Generalforsamling

kl. 17.30-19 II. Lodtrækning. Hvervegevinst, 2023. Den almindelige, 2023

kl. 19-21 III. Spisning

Der er adgang til Slotsholmsgade 12 fra kl. 16.30–17.00

Der er mulighed for at bestille sandwich, se mere under pkt. III

Bestyrelsen byder på kage og kaffe/the

I. GENERLALFORSAMLING

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formanden aflægger beretning

3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 2021- Regnskabet er vedhæftet 4) Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg

5) Valg af 2 revisorer

6) Valg af revisorsuppleanter

7) Fastsættelse af medlemsbidrag 8) Forslag fra medlemmerne

9) Forslag fra bestyrelsen

10) Dialog med medlemmerne 11) Eventuelt

Ad dagsordenen:

Pkt. 1 / Valg af dirigent

Pkt. 2 /Formanden aflægger beretning

Pkt. 3 /Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 2022. Regnskabet er vedhæftet

Pkt. 4 / Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg Annette Stefani, Allan Harder og Ellen Tobias

Ikke på valg: Maien Kruuse, Hanne Bach, Helga Ejskjær og Susanne Hildebrandt

Pkt. 5 / Valg af 2 revisorer

På valg er: Jette Fabech-Larsen og Winnie Kirchheiner.

Pkt. 6 / Valg af revisorsuppleant På valg er: Kim Sandgreen

Pkt. 7 / Fastsættelse af medlemsbidrag

Bestyrelsen foreslår, at medlemskontingentet fastsættes uændret til 450 kr. pr. medlem.

Pkt. 8 / Forslag fra medlemmerne

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være foreningen i hænde senest den 3. april.

Forslag sendes til formanden, Maien Kruuse, på

Pkt. 9 Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at vi afholder en auktionsaften, hvor medlemmerne kan sælge kunstværker til andre medlemmer og/eller gæster.

Vi forestiller os, at I har kunstværker stående i jeres gemmer, som I har mistet interessen for, ikke har plads til m.v., som I gerne vil af med (I sætter selv mindsteprisen). Foreningen har også noget stående.

Bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse af, om der er interesse for et sådan arrangement.

Pkt. 10 / Dialog med medlemmerne

Pkt. 11 / Eventuelt

Ledige bestyrelsesposter Der er ingen ledige bestyrelsesposterII. LODTRÆKNING

Årets Hvervegevinst

Årets hvervegevinst

Pontus Kjerrman – Pontus Kjerrman

Gipsskulptur af billedhugger Pontus Kjerrman Unika

(35×14 cm)

Efter afsluttet generalforsamling trækker vi først lod om årets hvervegevinst. Der trækkes lod blandt dem, som i årets løb har skaffet ét eller flere nye medlemmer.

I år er der samlet hvervet 6 nye medlemmer. Vi ved, at det har krævet en målrettet og aktiv indsats. Derfor siger vi tusind tak til alle jer, som i år har været med til at øge foreningens medlemstal.

Hvis du ikke bliver den heldige vinder af hvervegevinsten, kan du – som en alternativ gevinst – deltage gratis i et af årets arrangementer, dvs. i ét af årets arrangementer, som afholdes indtil den efterfølgende generalforsamling.

Hvervekampagnen kører stadig!

Så I kan stadig nå at hverve nye medlemmer og dermed deltage i lodtrækningen om dette års hvervegevinst

Fristen for at skaffe nye medlemmer udløber nemlig først den 16. april 2023, dagen før dette års generalforsamling.

Det er dog en betingelse, at det nye medlem har betalt kontingentet for 2022-2023 (450 kr.) og at betalingen er konstateret indbetalt før dette års generalforsamling.

For hvert nyt medlem, du hverver, får du et lod i lodtrækningen/hvervegevinst. Jo flere medlemmer du skaffer, jo flere lodder får du i lodtrækningen. Dine vinderchancer forøges altså i takt med antallet af nye medlemmer, du hverver.

Nye medlemmer, der er hvervet siden forrige års ordinære generalforsamling, dvs. fra og med 28. april 2022, tæller med og giver dig lod. Loddet vil som sagt kun blive tildelt, hvis det nye medlem har betalt kontingent for 2022-2023 før dette års generalforsamling.

Sådan tilmelder du nye medlemmer:

  Send en mail til vores administrator, Annette Stefani, på ·      og oplys det nye medlems navn, adresse, mobilnummer og e-mail

Almindelig lodtrækning blandt foreningens medlemmer

I år trækkes der lod om 20 kunstværker.

Lodtrækningen er opdelt i to trækninger

Første trækning – kun for tilstedeværende medlemmer – foregår sådan:

Først trækkes der lod om 10 gevinster blandt de tilstedeværende medlemmer. Disse gevinster er ikke udvalgt på forhånd, men indgår i den samlede gevinstpulje, dvs., at vinderne vælger mellem alle gevinster i den rækkefølge, hvori de bliver udtrukket.

Anden trækning – for alle medlemmer – foregår sådan:

Efter første trækning trækkes der lod om de 10 resterende gevinster blandt alle medlemmer. Ingen kan dog vinde mere end én gevinst under årets almindelige lodtrækning.

Først vælger de tilstedeværende vindere mellem gevinsterne i den rækkefølge, hvori de bliver udtrukket. Derefter fordeles de tilbageværende gevinster blandt de ikke-tilstedeværende vindere i den rækkefølge, hvori de er udtrukket. De ikke-tilstedeværende vindere får efterfølgende skriftlig besked om, at de har vundet og hvilken gevinst, det drejer sig om.

Fuldmagter accepteres ikke!

Man kan ikke lade sig repræsentere som tilstedeværende ved fuldmagt. Det gælder ved både første og anden trækning.

Betingelse for deltagelse i lodtrækningen

Deltagelse er betinget af, at kontingentet for det år, for hvilket der trækkes lod, 2022-2023, er betalt, og at betalingen har kunnet konstateres af foreningens kasserer før generalforsamlingen.

Præsentation af gevinsterne

Alle gevinster kan nu ses på hjemmesiden, https://mkunst.dk/

Gevinsterne kan desuden ses i Kantinen på dagen for generalforsamlingen, Slotsholmsgade 12, fra kl. 16.30

Vores lodordning ved lodtrækning

På generalforsamlingen 2011 blev der indført en lodordning, så vinderchancerne øges i takt med de år, hvor man ikke vinder.

Det betyder, at hvert medlem for hvert år medlemmet ikke vinder, får tildelt ét ekstra lod ved lodtrækningen på næste ordinære generalforsamling. Hvis et medlem vinder, taber medlemmets resterende lodder gyldighed.

Lodordningen omfatter den almindelige årlige lodtrækning, altså både 1. og 2. trækning.

Lodordningen trådte i kraft 2011. Det betyder, at de, der ikke vandt i 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019, 2020, 2021, 2022 (i alt 12 år) vil have 12 lodder i år (2023). Hvis de, der har 12 lodder i år (to medlemmer), ikke vinder i 2023-lodtrækningen, vil de have 13 lodder i 2024-lodtrækningen.

Frist for afhentning af gevinster

Gevinster, som ved anden trækning tilfalder ikke–tilstedeværende vindere, skal være afhentet senest to måneder efter datoen for afholdelse af årlig ordinær generalforsamling. I år er sidste frist for afhentning af gevinster således 17. juni. Efter fristens udløb overgår uafhentede gevinster til foreningens gevinstpulje for et efterfølgende år.

III. SPISNING

Der er mulighed for at bestille sandwich.

Der kan vælges mellem følgende sandwich: Kød – Fisk – Fjerkræ – Vegetar

Pris: pr. sandwich: 65 kr. pr. stk.

Bestillings – og betalingsfrist: 12. april

Bestilling og betaling når du har MobilePay

Bestilling og betaling sker under ét på MobilePay: 4792KK

Man betaler for det antal sandwich á 65 kr., som man har bestilt.

I kommentarfeltet skrives: Eget navn, antal sandwich + navn på de bestilte sandwich (Kød – Fisk – Fjerkræ – Vegetar)

Bestilling og betaling, når du ikke har MobilePay

1. Først skal du sende en mail til Hanne Bach på

mærket: ”Sandwich/GF” samt oplyse om, hvor mange – og hvilke – sandwich, du vil bestille (Kød – Fisk – Fjerkræ – Vegatar).

2. Derefter skal du indbetale for det antal sandwich á 65 kr., som på har bestilt, på

foreningens bankkonto, nr. 3001- 4001531107.

I kommentarfeltet skriver du: ”Sandwich/GF”, eget navn, antal sandwich + navn på de bestilte sandwich (Kød – Fisk – Fjerkræ – Vegatar)

Drikkevarer (vin og danskvand), kan købes til meget rimelige priser. Der vil være kander med koldt vand til fri afbenyttelse.